วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

สาเหตุของการตอบรับดุอาฮ์

   จากท่านอบูฮุร็อยเราะห์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า: ท่านเราะซูลุ่ลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า:  " แท้จริง

อัลลอฮฺนั้นทรงดี ไม่ทรงรับสิ่งใดๆ นอกจากสิ่งที่ดี และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งใช้บรรดาศรัทธาชนในสิ่ง

เดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้บรรดาเราะสูล พระองค์ตรัสว่า:
 
   "โอ้! บรรดาเราะสูลเอ๋ย เจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆ และจงประกอบแต่ความดีเถิด"

และตรัสอีกว่า:

   "โอ้! บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ๋ย สูเจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆ จากสิ่งที่เราประทานเป็นเครื่องยังชีพแก่สูเจ้า

เถิด"
   หลังจากนั้นท่านเราะสูล (ซ.ล) ได้เล่าถึงชายคนหนึ่ง ที่เดินทางเป็นระยะเวลายาวนาน จนเผ้ายุ่งเหยิง

คละเคล้าไปด้วยฝุ่น เขายื่นมือทั้งสองสู่ท้องฟ้า (พลางวินวอนว่า) "โอ้! พระผู้อภิบาลของข้า! โอ้พระผู้

อภิบาลของข้า!" ในขณะที่อาหารที่เขาบริโภคนั้นหะรอม เครื่องดื่มที่เขาดื่มนั้นหะรอม เครื่องนุ่งห่มที่

เขาสวมใส่นั้นหะรอม และยังชีพอยู่ด้วยกับสิ่งหะรอม อย่างนี้แล้วดุอาฮ์ของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไร?

                                                                             บันทึกโดย มุสลิม

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ห้ามอุตริในศาสนา

   จากมารดาของศรัทธาชนทั้งหลาย อุมมุ อับดิลลาฮฺ นั่นคือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา

เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า "ใครก็ตามที่อุตริในกิจการศาสนาของเรานี้ื ซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้

สั่งใช้ ดั้งนั้นสิ่งที่อุตริขึ้นมานั้นย่อมถูกปฏิเสธ"

                                                                        บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม


และในการบันทึกของมุสลิมมีสำนวนว่า : "ใครก็ตามที่ปฏิบัติกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้สั่งใช้

ดังนั้นกิจการนั้นจะถูกปฏิเสธ"

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ห้ามการซักถามที่มากเกินและการเคร่งที่เกินเลย


จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ นั่นคือ อับดุรฺเราะหฺมาน อิบนุ ศ็อค์รฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า : ฉันได้ยิน ท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าวว่า "สิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกท่านๆ ก็จงละเว้นเสียและสิ่งใดก็ตามที่ฉันได้

สั่งใช้ พวกท่านก็จงปฏิบัติเท่าที่พวกท่านมีความสามารถ แท้จริง สิ่งที่ทำให้ชนรุ่นก่อนพวกท่านต้อง

พินาศ คือการซักไซ้ของพวกเขาที่มากเกิน (คือ การซักไซ้หรือถามในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และอาจจะมี

ผลเสีย) และการขัดแย้งกับบรรดานบีของพวกเขา"

                                                                    บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอมร์ (สิ่งมึนเมา)

   พวกท่านจงออกห่างจากคอมร์ (สิ่งมึนเมา) "แท้จริงมันเป็นกุญแจของความชั่วร้ายทุกชนิด"

                                                      (บันทึกโดย อัลฮากีม ในหนังสืออัลมุสตัดร๊อด)

   และที่เลวร้ายที่สุด ก็คือ มนุษย์ได้ตัดขาดจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ ตาอาลา และ ออกห่างจากประตูแห่งเราะห์มะฮ์ (เมตตา) ของพระองค์

   ผู้ใดที่กระทำชั่ว เขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้น

                                                     (ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ อายะฮฺที่ 123)

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัวผู้เขียนเว็บ

ชื่อ : นางสาว อารียา บินล่าเต๊ะ
ที่อยู่ : 137 หมู่ 7 ตำบล. ท่าช้าง อำเภอ. บางกล่ำ จังหวัด. สงขลา 90110